`บันดาลแรงใจ` หนังสือคำสอนพ่อ

  1. Home
  2. /
  3. health news
  4. /
  5. `บันดาลแรงใจ` หนังสือคำสอนพ่อ

`บันดาลแรงใจ` หนังสือคำสอนพ่อ

Posted in : health news on by : admin

ด้วยเชื่อมั่นว่า รากฐานการอ่านเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เด็ก ๆ มีพื้นฐานที่ดีต่อไปในอนาคต มูลนิธิเอสซีจีได้เปิดตัวหนังสือภาพ “บันดาลแรงใจ” ภายใต้ “โครงการนำหนังสือดีสู่เด็กไทยปีที่ 10” ซึ่งได้รับพระราชทานพระราชานุญาตเชิญพระราชดำรัส พระบรมราโชวาท และ พระราชปรารภ คัดตัดตอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาจัดทำเป็นหนังสือ

ผ่านการใช้จินตนาการรังสรรค์งานศิลปะจากศิลปินและนักวาดภาพสำหรับเด็กชั้นนำของเมืองไทยถึง 12 คน จนเป็นหนังสือภาพเล่มพิเศษ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้มีต้นแบบที่ดีงามในการดำรงชีวิต รวมทั้งเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ภายในงานยังได้รับเกียรติจากศิลปินผู้วาดภาพมาร่วมพูดคุยถึงแรงบันดาลใจในการรังสรรค์หนังสือภาพเล่มพิเศษนี้ อาทิ รองศาสตราจารย์เกริก ยุ้นพันธ์, ครูชีวัน วิสาสะ, คุณนันทวัน วาตะ, คุณภัทรีดา ประสานทอง เป็นต้น
คุณขจรเดช แสงสุพรรณ กรรมการบริหารมูลนิธิเอสซีจี กล่าวว่า โครงการนำหนังสือดีสู่เด็กไทยเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2551 เพื่อสร้างการรับรู้ให้พ่อแม่ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานในช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี ได้ใช้หนังสือภาพสำหรับเด็กเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุตรหลาน ผ่านกระบวนการ “เล่านิทาน อ่านหนังสือ” เพื่อช่วยเพิ่มพัฒนาการทางสมอง สติปัญญา และเติมเต็มความมั่นคงทางอารมณ์ให้แก่ลูกน้อย และยังได้ขยายโอกาสไปยังกลุ่มเด็กผู้บกพร่องทางการมองเห็น ได้แก่ เด็กตาบอดและเด็กสายตาเลือนราง เพื่อเติมเต็มช่องว่างทางสังคมและยกระดับมาตรฐานการอ่าน ให้เด็กทุกคนมีโอกาสได้รับการพัฒนาผ่านหนังสือภาพอย่างเท่าเทียม
สำหรับหนังสือภาพที่จัดพิมพ์ในปีนี้มีจำนวน 5 เรื่อง ในจำนวนนี้มีเล่มพิเศษ เรื่อง “บันดาลแรงใจ” ที่จะทำให้ผู้อ่านซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ได้ทรงงานอย่างหนักตลอดพระชนม์ชีพ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชน และการถ่ายทอดพระบรมราโชวาทของพระองค์นี้ ก็เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้น้อมนำไปปฏิบัติ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจและเป็นต้นแบบที่ดีงามในการดำรงชีวิต ทั้งนี้หนังสือที่พิมพ์ครั้งแรกจะไม่มีจำหน่าย แต่จะนำไปมอบให้แก่เด็กด้อยโอกาสทั่วประเทศผ่านเครือข่าย อาทิ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ขาดแคลนทั่วประเทศ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth